به نام یگانه معمار هستی

گروه نقشه كشي ساختمان استان قزوين

قالب پرشین بلاگ


گروه نقشه كشي ساختمان استان قزوين

1-  وسيله اصلي اندازه گذاري خطوط در نقشه كشي ساختمان چيست ؟

الف) خط كشي معمولي

ب) اشل

ج) خط كشي T

د) گونيا

2-  واحد اندازگيري طول در سيستم متريك چيست ؟

الف) دسيمتر

ب) سانتي متر

ج) متر

د) ميليمتر

3-  عامل پيشوند كيلو كدام است ؟

الف)

ب)

ج)

د)

4) در پرسپكتيو كاوالير محورهاي  و  نسبت به افق چند درجه قرار مي گيرند :

الف)   و

ب)  و

ج)  و

د)  و

5) پر استفاده ترين نوع پرسپكتيو در ترسيم هاي معماري كدام است ؟

الف) ايزو متريك

ب) ديمتريك

ج) يك نقطه اي

د) دو نقطه اي

6) اصطلاح داكت در ساختمان يعني :

الف) پاسيو

ب) انباري

ج) هواكش و محل عبور لوله ها و كانلهاي كولر

د) نور گير

7) كدام تعريف براي ميلگرد نمره 14 صحيح است :

الف) طول ميلگرد 14 سانتي متر

ب) طول ميلگرد 14 ميليمتر

الف) قطر ميلگرد  14 ميليمتر

الف) قطر ميلگرد 14 سانتي متر

8) كدام ديوار براي جلوگيري از ريزش خاك مورد استفاده قرار مي گيرد :

الف) ديوار پارتيشن

ب) ديوار حائل

ج) ديوار خارجي

د) ديوار حمال

9) هرگاه پي هاي منفرد توسط تيره هايي از بتن آرمه به يكديگر متصل شوند ، تشكيل چه نوع پي را مي دهند :

الف) كلاف شده

ب) مشترك

ج) نواري

د) باسكولي

10 ) علامت 1 مقطع كدام نوع پروفيل مي باشد :

الف )  نبشي

ب) سپري

ج) ناوداني

د) تير آهن

11) پلان آكس بندي اسكلت فلزي به چه منظور مي باشد :

الف) تعيين نوع ستون

ب) طرز اتصال پل به ستون

ج) تعيين محل ستونها و فواصل آنها از يكديگر

د) هيچكدام

12) اتاق خواب و غذا خوري و تراس و پذيرايي در كدام جهت از فضاي داخلي ساختمان قرار مي گيرند :

الف) شمال غربي

ب) جنوب

ج) جنوب شرقي

د) غرب

13) در مناطق گرمسير پنجره ها را روبه چه جهتي قرار مي دهند :

الف) شمال

ب) جنوب

ج) شرق

د) غرب

14) موقعيت قرار گرفتن ساختمان در زمين نسبت به چه محلي تعيين مي شود :

الف) خيابان اصلي

ب) زمين همسايه

ج) كوچه و خيابان همجوار زمين

د) تقاطع خيابان

15) از ملات گچ و خاك در چه موردي استفاده مي شود :

الف) طاق زني

ب) اتصال چهار چوب به ديوار

ج) نگهداري وان روي پايه

د) ايجاد لغاز در ديوار

16) در حوزه يك تقسيم بندي سه گانه ، چناچه مساحت بنا ، 200 متر مربع باشد ، چند واحد پاركنيگ در نظر مي گيرند :

الف) 5/. واحد

ب) 1 واحد

ج)5/1 واحد

د) 2 واحد

17) نسبت مقايس كدام است :

الف)طول ترسيمي  / طول واقعي 

ب)فاصله دو نقطه روي زمين  / اندازه حقيقي 

ج)طول ترسيمي  / فاصله دو نقطه روي نقشه  

د) اندازه  واقعي / اندازه ترسيمي

 18) زمين رسي مناسب براي احداث ساختمان بايد چه خصوصياتي را دارا باشد :

الف) آبدار و مرطوب باشد

ب) خشك و بي آب و فشرده باشد

ج) لايه هاي آن نسبت به افق داراي شيب باشد

د) لايه ها در سطح افق قرار گرفته و آبدار و مرطوب باشد

19) مهمترين عاملي كه در سايت پلان ايد مشخص شود كدام است :

الف) جهت شمال

ب) سايه زدن

ج) نشان دادن اختلاف سطح

د) هيچكدام

20) در ماكادام چه عاملي مانع از حركت رطوبت به طرف بالا و خشك ماندن كفسازي مي شود ك

الف) نوع سنگ آن

ب) فضاي خالي بين سنگها

ج) ضريب حرارتي سنگ

د) ارتفاع قلوه سنگ هاي آن

21) چه نوع نقشه اي را فاز دو مي نامند :

الف) معماري

ب) محاسباتي

ج) شهر سازي

د) تأسيسات مكانيكي و الكترونيكي

22) پوشش يكنواختي كه بر روي سفتكاري جهت هموار ساختن سطوح داخلي و خارجي به كار مي رود چه نام دارد :

الف) ملات

ب) اندود

ج) آجر

د) دوغاب سيمان

23) اندازه خيز قوس در طاق ضربي چند سانتي متر  است :

الف) 5 – 3

ب) 3-1

ج) 7- 5 

د) 10- 7

24) كدام يك از موارد زير اندود هوايي است :

الف) ماسه و آهك

ب) ماسه و سيمان

ج) گچ دستي

د) تخته ماله اي

25) قلمداني………. عرض آجر كامل مي باشد :

الف)

ب)

ج)

د)

26) مقاوم ترين و مستحكم ترين نوع پي كدام است :

الف) سنگي

ب) آجري

ج) شفته اي

د) بتوني

27) خاك رسي كه داراي تقريبا 20% ماسه باشد را چه مي نامند :

الف) سيليت

ب) لاي

ج) سيليت گلي

د) ماسه

28) اگر در زير قير اندود از ملات ماسه آهك استفاده شود :

الف ) قير گوني مقاوم تر مي شود

ب) سطح صافتري به وجود مي آيد

ج) قير گوني فاسد مي شود

د) در مقابل رطوبت مقاوم تر مي شود

 29)مقدار همپوشاني گوني در عايقكاري چند سانتي متر  مي باشد :

الف) 15

ب) 5

ج) 20

د) 10

30) در پلان ريزي pos چه چيزي را مشخص كند :

الف) تير هاي هم نمره

ب) تير هاي هم طول

ج) فاصله بين تير هاي فرعي از هم

د) همه موارد

31 ) عايقكاري افقي معمولا روي كدام يك از موارد زير اجرا مي شود :

الف) روي پي ها

ب) كف تراس ها

ج) كف سرويسهاي بهداشتي

د) هر سه مورد

32 ) كدام يك از سنگهاي زير جزو سنگ هاي طبيعي بوده :

الف ) رسوبي

ب) آذرين

ج) دگر گون

د) هر سه مورد

33) اندازه مقطع دود كش بستگي به چه عواملي دارد :

الف) نوع سوخت مصرفي

ب) ارتفاع دود كش

ج) مقدار دود و سرعت آن

د) هر سه مورد

34 ) در دود زدگي ، آجر مرطوب چند برابر آجر خشك حرارت و برودت را هدايت مي كند :

الف) سه برابر

ب) دو برابر

ج) پنج برابر

د) چهار برابر

35 ) از كدام سيمان پرتلند بيشتر در مكتن هاي كه بار گذاري سريع انجام مي شود مورد استفاده قرار مي گيرد:

الف ) پرتلند نوع سه

ب) پرتلند نوع دو

ج ) پرتلند نوع پنج

د ) پرتلند نوع چهار

 36 ) از چه نوع سقفي براي پوشاندن روي لوله هاي آب و فاضلاب و كانالهاي تهويه و نظاير آن استفاده مي شود :

الف) مجوف

ب)كاذب

ج) طاق ضربي

د) تيرچه بلوك

37 ) مصرف آب در بتون به چه منظوري است :

الف) انجام واكنش مربوط به گرفتن و سخت شدن

ب) چسباندن شن و ماسه به يكديگر

ج) مرطوب كردن دانه هاي سنگي و دادن رواني به بتون

د) موارد الف و ج صحيح است

38 ) ميلگرد آجدار پيچيده را با چه علامتي نشان مي دهند :

الف)

ب)

ج)

د) هيچكدام

39 ) كدام يك ترسيمات زير نادرست است :

الف)

 

ب)

 

ج)

 

40) تعداد كف پله در پلان …………. تعداد واقعي ترسيم مي شود ك

الف ) يكي كمتر از

ب) مساوي

ج) يكي بيشتر از

د) هيچكدام

41) وسيله ارتباط دو اختلاف سطح را چه مي نامند :

الف ) رامپ

ب) پله

ج) آسانسور

د) هر سه مورد

42) ايستگاه ما بين پلكان له براي رفع خستگي ساخته مي شود چه نام دارد :

الف ) حجم پله  

ب) پاگرد  

ج) شيب پله  

د) سر گير  

43 )  كدام يك از پله هاي زير داراي نماي زيبا بوده و از نقطه نظر معماري داخلي حائز اهميت است :

الف ) پله دو طرفه

ب) پله حلزوني

ج) پله پيچ

د) پله سه طرفه

44) در كدام پله چشمه پله به اندازه عرض پله انتخاب مي شود ك

الف ) پله حلزوني

ب) پله 2/1 گدش

ج) پله سه طرفه

د) پله پيچ

45 ) كدام عبارت به معني اتاق ناهار خوري مي باشد :

الف) living  room

ب) kitchen

ج) Dining  room

د) Family  room

46 ) در هنگام لانه زنبوري كردن تير معمولي ارتفاع آن چند برابر خواهد شد :

الف ) 5/1 برابر

ب) 2 برابر

ج) 3 برابر

د) 5/0 برابر

47 ) جهت افزايش نيروي اصطحكاك رامپ را چگونه مي سازند ك

الف ) موزاييك فرش مي نمايند

ب) به صورت شيار دار مي سازند

ج) سنگ كاري مي نمايند

د) شيب رامپ را افزايش مي دهند

48) موجود باد بند در ساختمان نماهاي اسكلت فلزي يه چه منظور است :

الف ) مقاومت در برابر باد

ب) مقاومت در برابر برش

ج) مقاومت در برابر زلزله

د) الف و ج صحيح است

49) تير پوشش در حالت ساده و يا زبانه شدن به چه وسيله به پل متصل مي گردد :

الف ) ورق

ب) جوش ساده

ج) نبشي

د) لچكي

50 ) در مناطق سرد سير كه در آنها بارش برف زياد مي باشد از چه نوع بامي استفاده مي شود :

الف) بام مسطح

ب) بام شيبدار

ج) بام منحني

د) هيچكدام

[ یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۸۸ ] [ ۱۰:۴۸ قبل از ظهر ] [ گروه نقشه كشي ساختمان استان قزوين ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
خرید بک لینک